欢迎来真孝善网,为您提供真孝善正能量书籍故事!

太上感应篇

时间:05-10 道经 纠错

太上曰:祸福无门,惟人自召;tài shàng yuē :huò fú wú mén ,wéi rén zì zhào ;

善恶之报,如影随形。shàn è zhī bào ,rú yǐng suí xíng 。

是以天地有司过之神,shì yǐ tiān dì yǒu sī guò zhī shén ,

依人所犯轻重,以夺人算。yī rén suǒ fàn qīng zhòng ,yǐ duó rén suàn 。

算减则贫耗,多逢忧患,suàn jiǎn zé pín hào ,duō féng yōu huàn ,

人皆恶之,刑祸随之,rén jiē è zhī ,xíng huò suí zhī ,

吉庆避之,恶星灾之,jí qìng bì zhī ,è xīng zāi zhī ,

算尽则死。suàn jìn zé sǐ 。

又有三台北斗神君,yòu yǒu sān tái běi dòu shén jun1 ,

在人头上,录人罪恶,zài rén tóu shàng ,lù rén zuì è ,

夺其纪算。又有三尸神,duó qí jì suàn 。yòu yǒu sān shī shén ,

在人身中,每到庚申日,zài rén shēn zhōng ,měi dào gēng shēn rì ,

辄上诣天曹,言人罪过。zhé shàng yì tiān cáo ,yán rén zuì guò 。

月晦之日,灶神亦然。yuè huì zhī rì ,zào shén yì rán 。

凡人有过,大则夺纪,小则夺算。fán rén yǒu guò ,dà zé duó jì ,xiǎo zé duó suàn 。

其过大小,有数百事,qí guò dà xiǎo ,yǒu shù bǎi shì ,

欲求长生者,先须避之。yù qiú zhǎng shēng zhě ,xiān xū bì zhī 。

是道则进,非道则退;shì dào zé jìn ,fēi dào zé tuì ;

不履邪径,不欺暗室;bú lǚ xié jìng ,bú qī àn shì ;

积德累功,慈心于物;jī dé lèi gōng ,cí xīn yú wù ;

忠孝友悌,正己化人;zhōng xiào yǒu tì ,zhèng jǐ huà rén ;

矜孤恤寡,敬老怀幼;jīn gū xù guǎ ,jìng lǎo huái yòu ;

昆虫草木,犹不可伤。kūn chóng cǎo mù ,yóu bú kě shāng 。

宜悯人之凶,乐人之善,yí mǐn rén zhī xiōng ,lè rén zhī shàn ,

济人之急,救人之危。jì rén zhī jí ,jiù rén zhī wēi 。

见人之得,如己之得;jiàn rén zhī dé ,rú jǐ zhī dé ;

见人之失,如己之失。jiàn rén zhī shī ,rú jǐ zhī shī 。

不彰人短,不炫己长,bú zhāng rén duǎn ,bú xuàn jǐ zhǎng ,

遏恶扬善,推多取少。è è yáng shàn ,tuī duō qǔ shǎo 。

受辱不怨,受宠若惊,shòu rǔ bú yuàn ,shòu chǒng ruò jīng ,

施恩不求报,与人不追悔。shī ēn bú qiú bào ,yǔ rén bú zhuī huǐ 。

所谓善人,人皆敬之,suǒ wèi shàn rén ,rén jiē jìng zhī ,

天道佑之,福禄随之,tiān dào yòu zhī ,fú lù suí zhī ,

众邪远之,神灵卫之,zhòng xié yuǎn zhī ,shén líng wèi zhī ,

所作必成,神仙可冀。suǒ zuò bì chéng ,shén xiān kě jì 。

欲求天仙者,当立一千三百善。yù qiú tiān xiān zhě ,dāng lì yī qiān sān bǎi shàn 。

欲求地仙者,当立三百善。yù qiú dì xiān zhě ,dāng lì sān bǎi shàn 。

苟或非义而动,背理而行;gǒu huò fēi yì ér dòng ,bèi lǐ ér háng ;

以恶为能,忍作残害;yǐ è wéi néng ,rěn zuò cán hài ;

阴贼良善,暗侮君亲;yīn zéi liáng shàn ,àn wǔ jun1 qīn ;

慢其先生,叛其所事;màn qí xiān shēng ,pàn qí suǒ shì ;

诳诸无识,谤诸同学;kuáng zhū wú shí ,bàng zhū tóng xué ;

虚诬诈伪,攻讦宗亲;xū wū zhà wěi ,gōng jié zōng qīn ;

刚强不仁,狠戾自用。gāng qiáng bú rén ,hěn lì zì yòng 。

是非不当,向背乖宜;shì fēi bú dāng ,xiàng bèi guāi yí ;

虐下取功,谄上希旨;nuè xià qǔ gōng ,chǎn shàng xī zhǐ ;

受恩不感,念怨不休;shòu ēn bú gǎn ,niàn yuàn bú xiū ;

轻蔑天民,扰乱国政;qīng miè tiān mín ,rǎo luàn guó zhèng ;

赏及非义,刑及无辜;shǎng jí fēi yì ,xíng jí wú gū ;

杀人取财,倾人取位;shā rén qǔ cái ,qīng rén qǔ wèi ;

诛降戮服,贬正排贤;zhū jiàng lù fú ,biǎn zhèng pái xián ;

凌孤逼寡,弃法受赂;líng gū bī guǎ ,qì fǎ shòu lù ;

以直为曲,以曲为直;yǐ zhí wéi qǔ ,yǐ qǔ wéi zhí ;

入轻为重,见杀加怒;rù qīng wéi zhòng ,jiàn shā jiā nù ;

知过不改,见善不为;zhī guò bú gǎi ,jiàn shàn bú wéi ;

自罪引他,壅塞方术;zì zuì yǐn tā ,yōng sāi fāng shù ;

讪谤圣贤,侵凌道德。shàn bàng shèng xián ,qīn líng dào dé 。

射飞逐走,发蛰惊栖;shè fēi zhú zǒu ,fā zhé jīng qī ;

填穴覆巢,伤胎破卵;tián xué fù cháo ,shāng tāi pò luǎn ;

愿人有失,毁人成功;yuàn rén yǒu shī ,huǐ rén chéng gōng ;

危人自安,减人自益;wēi rén zì ān ,jiǎn rén zì yì ;

以恶易好,以私废公;yǐ è yì hǎo ,yǐ sī fèi gōng ;

窃人之能,蔽人之善;qiè rén zhī néng ,bì rén zhī shàn ;

形人之丑,讦人之私;xíng rén zhī chǒu ,jié rén zhī sī ;

耗人货财,离人骨肉;hào rén huò cái ,lí rén gǔ ròu ;

侵人所爱,助人为非;qīn rén suǒ ài ,zhù rén wéi fēi ;

逞志作威,辱人求胜;chěng zhì zuò wēi ,rǔ rén qiú shèng ;

败人苗稼,破人婚姻。bài rén miáo jià ,pò rén hūn yīn 。

苟富而骄,苟免无耻;gǒu fù ér jiāo ,gǒu miǎn wú chǐ ;

认恩推过,嫁祸卖恶;rèn ēn tuī guò ,jià huò mài è ;

沽买虚誉,包贮险心;gū mǎi xū yù ,bāo zhù xiǎn xīn ;

挫人所长,护己所短;cuò rén suǒ zhǎng ,hù jǐ suǒ duǎn ;

乘威迫胁,纵暴杀伤;chéng wēi pò xié ,zòng bào shā shāng ;

无故剪裁,非礼烹宰;wú gù jiǎn cái ,fēi lǐ pēng zǎi ;

散弃五谷,劳扰众生;sàn qì wǔ gǔ ,láo rǎo zhòng shēng ;

破人之家,取其财宝;pò rén zhī jiā ,qǔ qí cái bǎo ;

决水放火,以害民居;jué shuǐ fàng huǒ ,yǐ hài mín jū ;

紊乱规模,以败人功;wěn luàn guī mó ,yǐ bài rén gōng ;

损人器物,以穷人用。sǔn rén qì wù ,yǐ qióng rén yòng 。

见他荣贵,愿他流贬;jiàn tā róng guì ,yuàn tā liú biǎn ;

见他富有,愿他破散;jiàn tā fù yǒu ,yuàn tā pò sàn ;

见他色美,起心私之;jiàn tā sè měi ,qǐ xīn sī zhī ;

负他货财,愿他身死;fù tā huò cái ,yuàn tā shēn sǐ ;

干求不遂,便生咒恨;gàn qiú bú suí ,biàn shēng zhòu hèn ;

见他失便,便说他过;jiàn tā shī biàn ,biàn shuō tā guò ;

见他体相不具而笑之,jiàn tā tǐ xiàng bú jù ér xiào zhī ,

见他才能可称而抑之。jiàn tā cái néng kě chēng ér yì zhī 。

埋蛊厌人,用药杀树;mái gǔ yàn rén ,yòng yào shā shù ;

恚怒师傅,抵触父兄;huì nù shī fù ,dǐ chù fù xiōng ;

强取强求,好侵好夺;qiáng qǔ qiáng qiú ,hǎo qīn hǎo duó ;

掳掠致富,巧诈求迁;lǔ luě zhì fù ,qiǎo zhà qiú qiān ;

赏罚不平,逸乐过节;shǎng fá bú píng ,yì lè guò jiē ;

苛虐其下,恐吓于他。kē nuè qí xià ,kǒng xià yú tā 。

怨天尤人,呵风骂雨;yuàn tiān yóu rén ,hē fēng mà yǔ ;

斗合争讼,妄逐朋党;dòu hé zhēng sòng ,wàng zhú péng dǎng ;

用妻妾语,违父母训;yòng qī qiè yǔ ,wéi fù mǔ xùn ;

得新忘故,口是心非;dé xīn wàng gù ,kǒu shì xīn fēi ;

贪冒于财,欺罔其上;tān mào yú cái ,qī wǎng qí shàng ;

造作恶语,谗毁平人;zào zuò è yǔ ,chán huǐ píng rén ;

毁人称直,骂神称正;huǐ rén chēng zhí ,mà shén chēng zhèng ;

弃顺效逆,背亲向疏;qì shùn xiào nì ,bèi qīn xiàng shū ;

指天地以证鄙怀,zhǐ tiān dì yǐ zhèng bǐ huái ,

引神明而鉴猥事。yǐn shén míng ér jiàn wěi shì 。

施与后悔,假借不还;shī yǔ hòu huǐ ,jiǎ jiè bú hái ;

分外营求,力上施设;fèn wài yíng qiú ,lì shàng shī shè ;

淫欲过度,心毒貌慈;yín yù guò dù ,xīn dú mào cí ;

秽食喂人,左道惑众;huì shí wèi rén ,zuǒ dào huò zhòng ;

短尺狭度,轻秤小升;duǎn chǐ xiá dù ,qīng chèng xiǎo shēng ;

以伪杂真,采取奸利;yǐ wěi zá zhēn ,cǎi qǔ jiān lì ;

压良为贱,谩蓦愚人;yā liáng wéi jiàn ,màn mò yú rén ;

贪婪无厌,咒诅求直。tān lán wú yàn ,zhòu zǔ qiú zhí 。

嗜酒悖乱,骨肉忿争;shì jiǔ bèi luàn ,gǔ ròu fèn zhēng ;

男不忠良,女不柔顺;nán bú zhōng liáng ,nǚ bú róu shùn ;

不和其室,不敬其夫;bú hé qí shì ,bú jìng qí fū ;

每好矜夸,常行妒忌;měi hǎo jīn kuā ,cháng háng dù jì ;

无行于妻子,失礼于舅姑;wú háng yú qī zǐ ,shī lǐ yú jiù gū ;

轻慢先灵,违逆上命;qīng màn xiān líng ,wéi nì shàng mìng ;

作为无益,怀挟外心;zuò wéi wú yì ,huái jiā wài xīn ;

自咒咒他,偏憎偏爱。zì zhòu zhòu tā ,piān zēng piān ài 。

越井越灶,跳食跳人;yuè jǐng yuè zào ,tiào shí tiào rén ;

损子堕胎,行多隐僻;sǔn zǐ duò tāi ,háng duō yǐn pì ;

晦腊歌舞,朔旦号怒;huì là gē wǔ ,shuò dàn hào nù ;

对北涕唾及溺,对灶吟咏及哭;duì běi tì tuò jí nì ,duì zào yín yǒng jí kū ;

又以灶火烧香,秽柴作食;yòu yǐ zào huǒ shāo xiāng ,huì chái zuò shí ;

夜起裸露,八节行刑;yè qǐ luǒ lù ,bā jiē háng xíng ;

唾流星,指虹霓;tuò liú xīng ,zhǐ hóng ní ;

辄指三光,久视日月;zhé zhǐ sān guāng ,jiǔ shì rì yuè ;

春月燎猎,对北恶骂;chūn yuè liáo liè ,duì běi è mà ;

无故杀龟打蛇。wú gù shā guī dǎ shé 。

如是等罪,司命随其轻重,rú shì děng zuì ,sī mìng suí qí qīng zhòng ,

夺其纪算,算尽则死。duó qí jì suàn ,suàn jìn zé sǐ 。

死有余责,乃殃及子孙。sǐ yǒu yú zé ,nǎi yāng jí zǐ sūn 。

又诸横取人财者,yòu zhū héng qǔ rén cái zhě ,

乃计其妻子家口以当之,nǎi jì qí qī zǐ jiā kǒu yǐ dāng zhī ,

渐至死丧。若不死丧,jiàn zhì sǐ sàng 。ruò bú sǐ sàng ,

则有水火盗贼、遗亡器物、zé yǒu shuǐ huǒ dào zéi 、yí wáng qì wù 、

疾病口舌诸事,以当妄取之值。jí bìng kǒu shé zhū shì ,yǐ dāng wàng qǔ zhī zhí 。

又枉杀人者,是易刀兵而相杀也。yòu wǎng shā rén zhě ,shì yì dāo bīng ér xiàng shā yě 。

取非义之财者,譬如漏脯救饥、qǔ fēi yì zhī cái zhě ,pì rú lòu pú jiù jī 、

鸩酒止渴,非不暂饱,死亦及之。zhèn jiǔ zhǐ kě ,fēi bú zàn bǎo ,sǐ yì jí zhī 。

夫心起于善,善虽未为,fū xīn qǐ yú shàn ,shàn suī wèi wéi ,

而吉神已随之。ér jí shén yǐ suí zhī 。

或心起于恶,恶虽未为,huò xīn qǐ yú è ,è suī wèi wéi ,

而凶神已随之。ér xiōng shén yǐ suí zhī 。

其有曾行恶事,后自改悔,qí yǒu céng háng è shì ,hòu zì gǎi huǐ ,

诸恶莫作,众善奉行,zhū è mò zuò ,zhòng shàn fèng háng ,

久久必获吉庆,jiǔ jiǔ bì huò jí qìng ,

所谓转祸为福也。suǒ wèi zhuǎn huò wéi fú yě 。

故吉人语善、视善、行善,gù jí rén yǔ shàn 、shì shàn 、háng shàn ,

一日有三善,三年天必降之福。yī rì yǒu sān shàn ,sān nián tiān bì jiàng zhī fú 。

凶人语恶、视恶、行恶,xiōng rén yǔ è 、shì è 、háng è ,

一日有三恶,三年天必降之祸。yī rì yǒu sān è ,sān nián tiān bì jiàng zhī huò 。

胡不勉而行之?hú bú miǎn ér háng zhī ?

【太上感应篇】相关文章:

1.葬法倒杖

2.天玉经

3.葬书

4.灵城精义

5.亢仓子

推荐文章